Informace o zpracování osobních údajů v rámci advokátních služeb

Advokát jakožto správce osobních údajů, které mu budou dle smlouvy o poskytování služeb klientem poskytnuty, je povinen tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. v platném znění – zákon o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat – JUDr. Ilona Dorková, advokátka, Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice, IČ 66235723, č. advokáta 4211

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:
– Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla)
– Další údaje, které nám sdělíte z důvodu převzetí Vašeho právního zastoupení v konkrétní věci

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:
– Údaje poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedení Vaší právní věci, případně z veřejných rejstříků

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším právním zastupováním, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení. Příjemcem Vašich osobních údajů budou zejména orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé údržby informačního systému, další příjemci dle potřeb a pokynů Vás jakožto klienta.
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:
– Požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování
– Požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci
– Vznést proti zpracování námitku a žádat o nápravu závadného stavu
– Podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů
– Bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená
– Přenos, výmaz a omezení zpracování

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právních povinností, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na adrese: Jindřišská 1441, Pardubice, na tel. 466 530 010, na e- mailu: dorkova@advokati-pardubice.cz.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastoupení a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Žádost subjektů údajů

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo na přístup, opravu, omezení zpracování, přenositelnost nebo podat námitku proti zpracování. Pro vznesení požadavku prosím využijte tento formulář.

Menu